سریال بازی مرکب

تمامی قسمتهای مترجم

1401.07.03
Cinema Doost
0

سينما دوست : سريال مترجم با داستاني متفاوت از آنچه تا کنون مشاهده نموده ايد ، آماده براي دانلود است و از تکراري بودن و موضوعات کليشه اي دور است . بنا بر اعلام دست اندر کاران اين سريال ، در هر قسمت و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال مترجم ، بيننده ، با وضعيتي جديد روبرو مي شود که همين امر ، اين سريال را جذاب تر و مهيج تر نموده است .

سریال مترجم با کارگردانی بهرام توکلی منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر معمایی و درام برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد . 

سال انتشار : 1401            موضوع :  معمایی و درام           مدت زمان :  50            رده سنی : بزرگسال     

 قسمت اول تا آخر سريال مترجم

 

قسمت اول 1 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف  

 سريال مترجم قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت دوم 2 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف  

 سريال مترجم قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت سوم 3 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال مترجم قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت چهارم 4 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف  

سريال مترجم قسمت چهارم 4 

 

دانلود قسمت چهارم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت پنجم 5 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف   

 سريال مترجم قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت ششم 6 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف   

 سريال مترجم قسمت ششم 6

 

دانلود قسمت ششم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت هفتم 7 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

سريال مترجم قسمت هفتم 7 

 

دانلود قسمت هفتم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت هشتم 8 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف  

سريال مترجم قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت نهم 9 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

سريال مترجم قسمت نهم 9 

 

دانلود قسمت نهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

  

قسمت دهم 10 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

سريال مترجم قسمت دهم 10 

 

دانلود قسمت دهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال مترجم قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

سريال مترجم قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

  

قسمت سيزدهم 13 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف  

سريال مترجم قسمت سيزدهم 13 

 

دانلود قسمت سیزدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال مترجم قسمت چهاردهم 14

 

دانلود قسمت چهاردهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف  

سريال مترجم قسمت پانزدهم 15 

 

دانلود قسمت پانزدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

سريال مترجم قسمت شانزدهم 16 

 

دانلود قسمت شانزدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف  

سريال مترجم قسمت هفدهم 17  

 

دانلود قسمت هفدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

سريال مترجم قسمت هجدهم 18 

 

دانلود قسمت هیجدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال مترجم قسمت نوزدهم 19

 

دانلود قسمت نوزدهم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت بيستم 20 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

سريال مترجم قسمت بيستم 20 

 

دانلود قسمت بیستم مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال مترجم قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال مترجم قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال مترجم قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال مترجم قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال مترجم قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال مترجم قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال مترجم قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال مترجم قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال مترجم - دانلود سریال مترجم قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال مترجم قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

قسمت سي 30 سریال مترجم دانلود سریال مترجم قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

 سريال مترجم قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 مترجم با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال مترجم

 

 

سایر قسمتهای مترجم  : 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 و 23

24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30   

خلاصه سریال مترجم 

داستان این سریال درباره ی یک مترجم جوان است که در شغلش مسیر های تازه ای را کشف می کند و رفتن در این مسیر های پر پیچ و خم ، باعث می شود تا او به رازی خانوادگی پی ببرد که بر زندگی آینده خود و خانواده اش سایه می اندازد . سایه ای که می تواند آرامش یک شهر را تهدید کند .  

 

سریال مترجم چند قسمته و سریال مترجم چه روزهایی پخش میشه ؟

تعداد قسمت های سریال مترجم Translator ، توسط بهرام توکلی ، بیست و پنج تا سی قسمت اعلام شده است . سریال مترجم Translator در روزهای چهارشنبه 8 شب که اعلام شده ، منتشر می شود . هرگونه تغییر در روز و ساعات پخش سریال مترجم را میتوانید از سایت اختصاصی سریال مترجم پیگیری نمایید .

بازیگران مجموعه مترجم 

بازیگران مطرحی مانند صابر ابر، مهرانه مهین ترابی، مهتاب ثروتی و مجتبی پیرزاده در کنار چهره های جدید سینما و تلویزیون ، از بازیگران مجموعه نمایش خانگی مترجم Translator هستند که به زودی اسامی آنها اعلام می شوند .

حواشی سریال مترجم

سریال مترجم که هم اکنون شما آنرا مشاهده می کنید ، قرار است در تابستان ۱۴۰۰ تصویر برداری شد . 
« مترجم » به نویسندگی و کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان ساخته شد. این اولین جستجوی توکلی و ملکان برای ساخت یک سریال است.
 ملکان و توکلی در جستجوی قبلی خود فیلمهای سینمایی مانند «روز صفر» ، «غلامرضا تختی» ، «تنگه ابوقریب» ، «آسمان زرد کم عمق» ، و «اینجا بدون من» را ساخته که با استقبال مخاطبان همراه بوده است.
 

بهرام توکلی سریال «مترجم  Translator» را براساس فیلمنامه‌ای از خودش به تهیه‌کنندگی سعید ملکان جلوی دوربین برده است.

تهیه کننده سریال مترجم Translator سعید ملکان است.  

 

مترجم قسمت اول , مترجم قسمت 2 , دانلود مترجم قسمت سوم , دانلود رایگان مترجم قسمت چهارم ، دانلود قسمت پنجم مترجم , قسمت ششم مترجم , قسمت 7 مترجم , دانلود رایگان قسمت هشتم مترجم , سریال مترجم قسمت نهم , قسمت دهم سریال مترجم , لینک قسمت یازدهم مترجم دانلود سریال مترجم قسمت دوازدهم , مترجم سیزدهم , دانلود قانونی قسمت چهاردهم مترجم , دانلود حلال قسمت پانزدهم مترجم , دانلود مجانی قسمت شانزدهم مترجم , خرید قسمت هفدهم مترجم , زمان پخش قسمت هجدهم مترجم , سایت رایگان مترجم قسمت نوزدهم , مترجم 20 ,

دانلود سریال مترجم , دانلود مترجم 21 , داستان سریال مترجم , قسمت بیست و دو مترجم , سریال مترجم چند قسمته , مترجم قسمت 23 , سریال مترجم چه روزهایی پخش میشه , لینک دانلود مترجم 24 , سریال مترجم چند قسمت است , لینک رایگان قسمت 25 مترجم , لینک مترجم بیست و شش , قسمت 27 مترجم , قسمت بیست و هشتم مترجم رایگان , مترجم 29 کاملا رایگان , لینک دانلود مجانی 30 مترجم 

کلمات مرتبط مترجم Translator

دانلود سریال مترجم - تاریخ پخش سریال مترجم - بازیگران سریال مترجم - زمان پخش سریال مترجم - معرفی سریال مترجم - سریال مترجم - تیزر سریال مترجم - اسامی بازیگران سریال مترجم - لوکیشن سریال مترجم - سریال مترجم قسمت اول - سریال مترجم بازیگران - سریال خانگی مترجم - عوامل سریال مترجم - دانلود سریال مترجم حلال - دانلود سریال مترجم قسمت 1 اول - دانلود سریال مترجم قسمت اول 1 - دانلود قسمت اول سریال مترجم - خلاصه داستان مترجم - آخرین اخبار سریال مترجم - فیلم مترجم - دانلود رایگان سریال مترجم - دانلود مجانی سریال مترجم - سریال مترجم در چه روزهایی پخش می شود - کارگردان سریال مترجم کارگردان سریال مترجم چه کسی است - معرفی سریال مترجم با خلاصه داستان و اسامی بازیگران - دانلود سریال مترجم تمام قسمتها کامل - آشنایی با سریال مترجم - تماشای آنلاین سریال مترجم - آهنگ تیتراژ سریال مترجم - دانلود سریال ایرانی مترجم با کیفیت عالی - 

 

  

 


فیلم و سریال تصادفی


نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا