سریال بازی مرکب
  • قسمت بيست و پنجم  خسوف
  • دانلود سريال سودا قسمت ششم 6
  • دانلود سريال نوبت لیلی قسمت سوم 3
  • دانلود سريال جيران قسمت سيزدهم 13

تمامی قسمتهای آفتاب پرست

1401.06.14
Cinema Doost
0

سينما دوست : سريال آفتاب پرست با داستاني متفاوت از آنچه تا کنون مشاهده نموده ايد ، آماده براي دانلود است و از تکراري بودن و موضوعات کليشه اي دور است . بنا بر اعلام دست اندر کاران اين سريال ، در هر قسمت و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال آفتاب پرست ، بيننده ، با وضعيتي جديد روبرو مي شود که همين امر ، اين سريال را جذاب تر و مهيج تر نموده است .
سریال آفتاب پرست با کارگردانی برزو نیک نژاد منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر طنز و کمدی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :   1401      

موضوع : طنز و کمدی      

مدت زمان :   50

رده سنی :  بزرگسال  

 

 قسمت اول تا آخر سريال آفتاب پرست

 

قسمت اول 1 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

  دانلود رايگان آفتاب پرست قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

  دانلود رايگان آفتاب پرست قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

  دانلود رايگان آفتاب پرست قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 دانلود رايگان آفتاب پرست قسمت چهارم 4 

 

دانلود قسمت چهارم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

  دانلود رايگان آفتاب پرست قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

  دانلود رايگان آفتاب پرست قسمت ششم 6

 

دانلود قسمت ششم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال آفتاب پرست قسمت هفتم 7

 

دانلود قسمت هفتم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال آفتاب پرست قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال آفتاب پرست قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال آفتاب پرست قسمت دهم 10 

 

دانلود قسمت دهم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال آفتاب پرست قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال آفتاب پرست قسمت دوازدهم 12 

 

دانلود قسمت دوازدهم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال آفتاب پرست قسمت سيزدهم 13

 

دانلود قسمت سیزدهم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال آفتاب پرست قسمت چهاردهم 14 

 

دانلود قسمت چهاردهم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال آفتاب پرست قسمت پانزدهم 15

 

دانلود قسمت پانزدهم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال آفتاب پرست قسمت شانزدهم 16

 

دانلود قسمت شانزدهم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال آفتاب پرست قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آفتاب پرست قسمت هجدهم 18

 

دانلود قسمت هیجدهم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال آفتاب پرست قسمت نوزدهم 19 

 

دانلود قسمت نوزدهم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

سريال آفتاب پرست قسمت بيستم 20 

 

دانلود قسمت بیستم آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال آفتاب پرست قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آفتاب پرست قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آفتاب پرست قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آفتاب پرست قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آفتاب پرست قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آفتاب پرست قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آفتاب پرست قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آفتاب پرست قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال آفتاب پرست قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

قسمت سي 30 سریال آفتاب پرست - دانلود سریال آفتاب پرست قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال آفتاب پرست قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 آفتاب پرست با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال آفتاب پرست

 

 

 

 

خلاصه سریال آفتاب پرست

 

آفتاب پرست یک سریال طنز است که نقش اصلی آن را فردی به نام جمال پورشه (با بازی پژمان جمشیدی) بازی می کند! این سریال کمدی در واقع داستان دو رفیق خفت گیر به نام‌های جمال و منوچ است که عشق لاتی و سطح یک شدن در خفت گیری را دارند اما از بی عرضگی و بدشانسی گیر پلیس می‌ افتند و به زندان می‌ روند. جمال در زندان به همه می‌ گوید که در سطح یک فقط پورشه‌ سوار خفت کرده‌ اند و به همین خاطر به جمال پورشه معروف می‌ شود و…

 

 

بازیگران مجموعه آفتاب پرست

 

 

آتیلا پسیانی , امیرحسین رستمی , باران کوثری , پژمان جمشیدی , حسن پورشیرازی , حمیدرضا آذرنگ , شبنم قربانی , غلامرضا نیکخواه , گوهر خیراندیش , روشنک گرامی , سولماز غنی , سیاوش چراغی‌ پور , گلاره عباسی , حسن زارعی و الهام اخوان 

 

حواشی سریال آفتاب پرست

آفتاب پرست یک مجموعه طنز است که چهره ای دیگر از پژمان جمشیدی را به نمایش گذاشته است .

 

 

 

 

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

  • قسمت چهاردهم جزيره
  • دانلود سريال حرفه ای قسمت شانزدهم 16
  • دانلود سريال ميدان سرخ  قسمت پانزدهم 15
  • دانلود سريال نارگیل قسمت پانزدهم 15
بالا