سریال بازی مرکب
  • قسمت بيست و پنجم  خسوف
  • دانلود سريال سودا قسمت ششم 6
  • دانلود سريال نوبت لیلی قسمت سوم 3
  • دانلود سريال جيران قسمت سيزدهم 13

تمامی قسمتهای اسپینجر

1401.06.28
Cinema Doost
0

سينما دوست : سريال اسپینجر با داستاني متفاوت از آنچه تا کنون مشاهده نموده ايد ، آماده براي دانلود است و از تکراري بودن و موضوعات کليشه اي دور است . بنا بر اعلام دست اندر کاران اين سريال ، در هر قسمت و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال اسپینجر ، بيننده ، با وضعيتي جديد روبرو مي شود که همين امر ، اين سريال را جذاب تر و مهيج تر نموده است .
سریال اسپینجر با کارگردانی علیرضا کریم زاده منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر طنز فانتزی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :  1402       

موضوع : طنز فانتزی       

مدت زمان :  50 

رده سنی :  خانواده   

 

 

 قسمت اول تا آخر سريال اسپینجر

 

قسمت اول 1 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

دانلود قسمت اول اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 سريال اسپینجر قسمت اول 1

 

 

 

قسمت دوم 2 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت دوم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت دوم 2

 

 

 

 

قسمت سوم 3 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت سوم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

سريال اسپینجر قسمت سوم 3 

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت چهارم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت چهارم 4

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 

 

 

دانلود قسمت پنجم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت پنجم 5

 

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 

 

دانلود قسمت ششم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت ششم 6

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

 

دانلود قسمت هفتم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت هفتم 7 

 

 

 

قسمت هشتم 8 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت هشتم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت هشتم 8 

 

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

 

 

دانلود قسمت نهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت نهم 9

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

 

دانلود قسمت دهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت دهم 10

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

 

دانلود قسمت یازدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت يازدهم 11 

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت دوازدهم 12

 

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

دانلود قسمت سیزدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت سيزدهم 13 

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت چهاردهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت چهاردهم 14

 

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

دانلود قسمت پانزدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت پانزدهم 15 

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت شانزدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت شانزدهم 16 

 

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

 

دانلود قسمت هفدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت هفدهم 17 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت هیجدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت هجدهم 18

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 

 

 

دانلود قسمت نوزدهم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت نوزدهم 19

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

 

دانلود قسمت بیستم اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت بيستم 20 

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت بيست و يکم 21

 

 

قسمت بيست و دوم 22 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 سريال اسپینجر قسمت بيست و دوم 22

 

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

 سريال اسپینجر قسمت بيست و سوم 23

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت بيست و چهارم 24 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 سریال اسپینجر - دانلود سریال اسپینجر قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 اسپینجر با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های سریال اسپینجر

 

 

سريال اسپینجر قسمت بيست و پنجم 25 

 

 

خلاصه سریال اسپینجر

 

اینجا ایران است ۱۰۰ سال بعدا .... داستان از سال 1400 آغاز می شود و ماجرای اصلی آن با گره خوردن در حوادث عجیب و جالب 1500 ادامه پیدا می کند .

 

 

بازیگران مجموعه اسپینجر

 

 

پارسا شیراز ، آزیتا ترکاشوند ، یوسف مرادیان ، محمد نادری ، یوسف صیادی ، مهران رجبی ، نیما شاهرخ شاهی ، رضا فیاضی ، امید زندگانی ، بیتا بیگی ، جوانه دلشاد ، سلمان فرخنده ، آرش نوذری ، بهراد خرازی ، سیاوش قاسمی ، شیوا طاهری ، سامان خلیلیان ، آذین فهیمی ، کوروش کبیری و محمد رضا هدایتی ، رضا شفیعی جم ، یوسف تیموری در کنار چهره‌های جدید ، در سریال اسپینجر هنرمندی کرده اند .

حواشی سریال اسپینجر

در حالی که فیلمبرداری سریال اسپینجر به کارگردانی و تهیه کنندگی علیرضا کریم زاده که یکی از پر هزینه ترین جلوه های ویژه بصری بین پروژه های نمایش خانگی را با مدیریت هادی اسلامی دارد ، به مراحل پایانی خود نزدیک می شود ، از لوگوی این سریال به همراه اولین تصویر گریم یوسف مرادیان و محمد نادری و بیتا بیگی ، رونمایی شد . اسپینجر به نویسندگی مشترک آزاده محسنی و الهه میر باقری ، یکی از پرهزینه ترین جلوه های ویژه بصری بین پروژه های نمایش خانگی را با مدیریت هادی اسلامی دارد و از فروردین 1400 در لوکیشن های مختلف تهران و شهریار کلید خورده است . این مجموعه طنز فانتزی روایت 100 سال آینده ایران است که بازیگران محبوب و قدیمی ژانر کمدی در آن ایفای نقش می کنند .

 

 

 

 

 

 

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

  • قسمت چهاردهم جزيره
  • دانلود سريال حرفه ای قسمت شانزدهم 16
  • دانلود سريال ميدان سرخ  قسمت پانزدهم 15
  • دانلود سريال نارگیل قسمت پانزدهم 15
بالا